Warunki współpracy

Postanowienia ogólne

Korzystając z informacji, usług i produktów dostępnych w PRO100 Ltd  (PRO100) zgadzasz się na Warunki i Zasady Współpracy opisane w tym dokumencie, oraz bieżesz pod uwagę, że mogą one zostać dowolnie zmienione bez zachowania okresu przejściowego. PRO100 jest biurem księgowym świadczącym usługi odpłatnie („Usługa”). Zapewniane Tobie przez nas usługi księgowe („Klientowi”) i inne usługi, jakie mamy w naszej ofercie, są objęte regulacjami  tego aktu. W każdym momencie PRO100 może zmodyfikować Umowę. Zgadzasz się na korzystanie z usług PRO100 zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami oraz z Warunkami i Zasadami Współpracy przedstawionymi poniżej.

Poprzez korzystanie z Usług PRO100 zgadzasz się na prawne przestrzeganie Warunków i Zasad Współpracy, niezależnie od innych dokumentów podpisywanych przez Ciebie. Jeśli nie będziesz przestrzegał Zasad i Warunków Współpracy, PRO100 może rozwiązać umowę zawartą z Tobą. PRO100 może zaprzestać świadczenia swoich usług lub zmienić ich zakres dowolnie, bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Zasady płatności za usługi

Faktury za miesięczne usługi księgowe powinny być opłacane do 05-tego dnia kalendarzowego miesiąca następnego, za usługi wykonane w miesiącu poprzednim. Płatności można dokonywać w następujące sposoby: przelew bankowy, gotówka, płatność kartą płatniczą lub poprzez stałe zlecenie tzw. Direct Debit. W przypadku zagubienia faktury należy poinformować pracownika biura Pro100 w ciągu 14 dni od nastepnego miesięcznego wyciągu. Pro100 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone lub dostarczone z opóźnieniem kopie wysyłane emailem lub pocztą.

Opłata za usługi opisane w tym dokumencie może być przedmiotem zmian. Zasadą jest, że terminy dokonania płatności dla stałych klientów wynoszą siedem dni, po zatwierdzeniu przez dyrektora Pro100. Jeśli terminy płatności faktur PRO100 nie będą przestrzegane to zgodnie z Warunkami i Zasadami Współpracy mamy prawo wstrzymać nasze usługi bez ponoszenia żadnych kar. Także mamy prawo do pobierania dodatkowych opłat za wykonywanie niestandardowych prac oraz prawo zatrzymania dokumentacji, aż do otrzymania całkowitego wynagrodzenia. Także mamy prawo zatrzymania pewnych dokumentów do momentu uiszczenia dodatkowych opłat za prace niestandardowe lub do czasu zawarcia porozumienia w tej sprawie. Prawo zatrzymania to prawo do zachowania dokumentów lub własności, do momentu gdy dług związany z dokumentami/własnością zostanie zaspokojony.

Wszystkie opłaty za świadczone Tobie usługi będą opierać się na parametrach wymaganego czasu i umiejętności, poświęconych w celu zakończenia żądanej pracy, włączając dodatkowe koszty i opłaty urzędowe, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej między stronami.

Rozwiązanie umowy

Ta umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron. W takim wypadku ustala się, że wszystkie płatności za wyświadczone usługi do dnia rozwiązania umowy, będą uregulowane natychmiast zgodnie z wystawionymi fakturami.

Standard

Naszym celem jest zapewnienie najwyższego standardu profesjonalnych usług, a także skupienie się na sprawach klientów. Jeśli z jakiego kolwiek powodu uważasz, że nasze usługi nie spełniają Twojego poziomu oczekiwań, prosimy o kontakt na numer +447969777272 w celu przedyskutowania sposobów rozwiązania tego problemu.

Prywatność

Informacje zebrane przez PRO100 zawierają dane kontaktowe, które mają służyć odpowiadaniu na zapytania oraz wysyłaniu ofert. Dane adresowe i finansowe będą potrzebne w celu przesyłania bilingów za usługi.

PRO100 nie przekazuje prywatnych danych klientów bez ich zgody osobom trzecim,  chyba że jest to wymagane przez prawo. Chronimy dane klientów i traktujemy je jako ściśle poufne, w trakcie trwania współpracy, a także po jej zakończeniu. Informacje powszechnie dostępne w domenach publicznych nie są traktowane jako poufne.

Podczas świadczenia usług dla Ciebie, może zaistnieć konieczność udostępnienia Twoich danych innemu oddziałowi lub partnerowi. W tym znaczeniu Biuro Księgowe PRO100 może przechowywać poufne informacje o klientach.

PRO100 dołoży wszelkich starań aby informacje, które posiadamy na Twój temat były bezpieczne i aktualne. Twoje dane są przechowywane w zapezpieczonym środowisku. Także nasi pracownicy są zobowiązni do przestrzegania zasad poufności względem danych osobowych. Jednakże PRO100 nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieupoważnionego naruszenia dostępu do Twoich danych osobowych.

Po zakończeniu naszej umowy współpracy, zgodnie z polityką PRO100, przechowujemy pliki klientów przez pięć (5) lat od daty ostatniej rozmowy. Jeśli otrzymamy od Ciebie żądanie zniszczenia Twojej dokumentacji, zrobimy to natychmiast. W żadnym momencie PRO100 nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane błędem lub zniszczeniem.

PRO100 rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku klienci zostaną o tym powiadomieni poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej.

Przekaz elektroniczny

Jesteśmy przygotowani do elektronicznego wysyłania i odbioru plików (w większości formatów). Jednakże, list elektroniczny nie jest bezpieczny i przesyłane pliki i dane, mogą między innymi zostać skopiowane, nagrane, przeczytane lub zaburzone, przez osoby trzecie podczas przesyłu. Jeśli będziemy wysyłać do Ciebie cokolwiek w wersji elektronicznej, to zgadzsz się zwolnić nas od odpowiedzialności w przypadku bezprawnego skopiowania, nagrania, przeczytania lub zaburzenia dokumentu. Również zwalniasz nasz z odpowiedzialności w przypadku opóźnień i niedostarczonych przesyłek oraz uszkodzenia Twojego systemu podczas przesyłania.

Twoja odpowiedzialność

Odpowiedzialność za utrzymanie Twojego systemu ksiegowości oraz systemu wewnętrznej kontroli spoczywa na Tobie (Kliencie), włączając w to ochronę i zapobieganie defraudacji. Ponosisz także odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli zauważymy jakieś słabe punkty w systemie księgowym lub kontroli wewnętrznej, powiadomimy Ciebie o tym natychmiast.

Ważne jest, abyś pamiętał, że ponosisz osobistą odpowiedzialność za informacje zawarte w każdym ustawowym zwrocie i masz obowiązek przechowywać dokumenty uzasadniające transakcje handlowe. Nie ponosimy za to odpowiedzialności.

Ponieważ PRO100 czyni wysiłki, aby zapewnić dokładny i rzetelny serwis, rezerwujemy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za błędy w bazach danych prowadzonych w Twoim imieniu. Nie ponosimy też odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braków w informacjach i usługach, błędów lub zaniedbań. Wszystkie informacje dostarczane przez nas są jedynie, aby wskazać ogólny kierunek w sprawach, które Ciebie interesują i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich. Są one dostarczane bez gwarancji akuratności, terminowości i bez jakiejkolwiek innych gwarancji. Informacje dostarczane przez nas na stronie www nie stanowią prawnej, księgowej, ani podatkowej porady.

Oświadczenie

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter jedynie ogólno-informacyjny. Wszystkie zdjęcia, fotografie i grafika są jedynie wskazówkami. Osoby korzystające z tej strony oraz potencjalni klienci nie powinni traktowć informacji tu zawartych jako wiążącej oferty lub umowy. Przedstawione informacje były zgodne z prawdą w dniu ich publikacji.

 

Aktualności

więcej aktualności